با مهر آغاز کنیم

درباره مدرسه مهر مجتمع آموزشی مدارس مهر که در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را جهت رشد و اعتلای فرزندان ایران زمین را آغاز نموده است و با بنیان گذاری ۵ شعبه در شمال و شرق تهران مفتخر به خدمت رسانی می باشد با تحصیلات آیندتان را بسازید اهمیت تحصیلات در زندگی انکارناپذیر است . برای همیـن اسـت کـه بسیاری از والديـن سـعی میکنند تمام امکانات و شرایط رفاهـی را برای تحصیلات فرزندان خـود فراهـم کننـد . هـدف تحصيـل ايجـاد رشـد جسـمانی ، ذهنـی و اجتماعـی فـرد تحصيـل فرآینـد کسـب دانـش و آگاهـی ، یادگیـری شـکـل هـای صحیـح انجـام کار و کسـب شایستگی فنـی و تکنیکی در موضوعـى خـاص اسـت . تحصيـل رسـمی بـه مراحـلـى تقسیم می شـود که از مدرسه ابتدایـی شـروع شـده و تا مقاطع بالاتـر بـا تحصیـل در یک رشـته ( تخصـص ) ادامـه پیـدا میکنـد . امـا تحصيـل هـرگـز واقعـاً خاتمه نمی یابد . در ایـن راسـتا مـا در مهـر بـا فراهـم کـردن کادر آموزشـی مجـرب بـا دانـش و در فضایی آرام و دلنشین در جهت رشد اعتلای فرزندان ایران گام بر داریم .