1. شرایط ثبت نام
  پیش ثبت نام سال تحصیلی ١٤٠۱-١٤٠٠

  شرایط سنی :
  پیش دبستان : متولدین نیمه دون سال ۱۳۹۵و نیمه اول سال ۱۳۹۶
  اول دبستان : متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۴و نیمه اول سال ۱۳۹۵

  مشخصات فردی دانش آموز

  انتخاب پایه :
  سرپرست دانش آموز :